Firemní zprávy

UNIPETROL svolává mimořádnou valnou hromadu

24.11.2009 19:49

Výběr z pozvánky společnosti UNIPETROL, a.s.:

Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s.

se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, číslo vložky 3020
identifikační číslo: 61672190
(dále jen „ společnost"),

s v o l á v á

na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3%

základního kapitálu společnosti, v souladu s § 181 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „ valná hromada"),

která se bude konat dne 10. prosince 2009 od 15.00 hodin,

v budově City Tower, 27. poschodí, Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78,

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Změny stanov společnosti
5. Jmenování členů výboru pro audit
6. Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
7. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti
8. Změny ve složení dozorčí rady společnosti
9. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena dne 10. prosince 2009 od 14.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě.

V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 3. prosince 2009.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov.

V souladu s novým zákonem o auditorech se stanovy doplňují o úpravu nového povinného orgánu společnosti - výboru pro audit (článek 11 odst. 1 stanov). V této souvislosti jsou do stanov vkládána nová ustanovení (článek 24a až 24c stanov), která upravují postavení a působnost výboru pro audit, počet jeho členů, včetně stanovení délky funkčního období výkonu funkce člena výboru pro audit a zasedání a způsob rozhodování výboru pro audit. Působnost výboru pro audit odpovídá úpravě zákona o auditorech. Výbor pro audit se skládá ze čtyř členů, kteří jsou jmenováni valnou hromadou společnosti z řad členů dozorčí rady společnosti a třetích osob. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté. V případě zániku funkce některého člena výboru pro audit v průběhu funkčního období má dozorčí rada společnosti právo kooptovat náhradního člena výboru pro audit, a to do nejbližšího zasedání valné hromady společnosti. Výbor pro audit rozhoduje na svých zasedáních, které se konají zpravidla jednou za dva měsíce.

V souvislosti se zřízením výboru pro audit dochází k rozšíření působnosti valné hromady společnosti (článek 12 odst. 2 stanov), pokud jde o jmenování a odvolávání členů výboru pro audit, rozhodování o odměňování členů výboru pro audit, včetně poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit, jakož i rozhodování o určení auditora k ověřování účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a dalších dokumentů společnosti.

Současně se zřízením výboru pro audit dochází ke změně ve výborech dozorčí rady společnosti tak, že se výbor finanční a pro audit nahrazuje výborem pro finance a provoz společnosti (článek 23 odst. 1 a 5 stanov). Do působnosti výboru pro finance a provoz společnosti náleží poradenství pro dozorčí radu v záležitostech týkajících se analýzy stávajících provozních aktivit společnosti, kontroly finančního výkaznictví a správného zavádění pravidel sestavování rozpočtu společnosti.

Vedle shora uvedeného bylo dále v rámci změn stanov společnosti přistoupeno k podřazení rozhodnutí představenstva společnosti, které podle stávajícího znění stanov společnosti vyžadují předchozí stanovisko dozorčí rady společnosti (článek 16 odst. 6 stanov), pod režim předchozího souhlasu dozorčí rady společnosti, včetně úprav textace záležitostí vyžadujících tento souhlas (článek 16 odst. 5 stanov).

V souvislosti se shora uvedenými změnami dochází k úpravě vnitřních odkazů ve stanovách tak, aby odpovídaly novému číslování článků a k jejich sjednocení.

Práva akcionářů nejsou navrhovanou změnou stanov dotčena.

Návrh změny stanov bude v době od uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 14.12. 2018
New York 13:19
open 02:41
Londýn 18:19
closed 13:41
Frankfurt 19:19
closed 13:41
Praha 19:19
closed 13:56
Moskva 21:19
closed 10:41
Tokio 02:19
closed 06:41
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch